เอส.โอ.เอ็ม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

S.O.M อยู่บนพื้นฐานของ “SCIENCE OF BODY& MIND” ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักพื้นฐานในการวิจัย ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐานระดับสากล

+

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S.O.M

S.O.M TIME CAPSULE

S.O.M CMAX

S.O.M LINGZHI SUN

S.O.M GOLDIVAS

S.O.M ME-MORE

S.O.M I-KARE

S.O.M J&B